Mezioborové výzkumné projekty

O grantu

Podpora je určena výzkumným týmům složeným z akademických a výzkumných pracovníků pokrývajících téma napříč nejméně dvěma vědeckými doménami ze tří možných: Physical Sciences and Computer Science, Life Sciences, Social Sciences and Humanities.

Na výzkumu mohou participovat jednotlivci z pracovišť mimo MU bez nároku na úhradu nákladů. Výzkumná témata musí být mezioborová, inovativní a s vysokou přidanou hodnotou a taková, která zpravidla nejsou podporována z jiných zdrojů a dosud nebyla na MU řešena.

Cílem je iniciovat mezioborovou spolupráci na nových tématech; vytvořit předběžné výsledky s cílem ověřit proveditelnost ambiciózních mezioborových projektů; připravit „groundwork" pro žádosti o externí granty (ERC Synergy atp.).

 • Alokace: 6 mil. Kč/rok
 • Předpokládaný počet projektů: 3 projekty
 • Roční rozpočet na projekt: 2 mil. Kč/rok
 • Délka projektu: 3 roky

Výzva září 2020

Soutěžní lhůta k podávání projektových návrhů: 1. 10. 2020 – 30. 11. 2020

Termín pro odevzdání přihlášky do ISEP 1. říjen 2020 – 30. listopad 2020
Hodnocení 1. prosinec 2020 – 28. únor 2021
Začátek řešení projektů 1. dubna 2021
Konec řešení projektů 31. prosince 2023

Výsledky

Pravidla

Kvalifikační kritéria

Podmínkou pro další hodnocení je splnění následujícího kvalifikačního kritéria:

Mezioborovost – spolupráce výzkumníků, kteří oborově spadají do minimálně dvou domén ze tří možných: Physical Sciences and Computer Science, Life Sciences, Social Sciences and Humanities. Podle systému hodnocení používaného pro granty Evropské výzkumné rady (ERC), současně je třeba prokázat, že se jedná o vyvážené partnerství, nikoliv servis.

Způsob financování

Maximální výše podpory pro 1 projekt je 6 000 000 Kč na 3 roky.

S ohledem na časový harmonogram řešení projektů, který je fixně stanoven, se předpokládá začátek řešení všech projektů 1. 4. 2021. Z toho důvodu je tedy třeba poměrné krácení rozpočtu, což odpovídá výši 5 500 000 Kč na období 1. 4. 2021 - 31. 12. 2023.

Rozložení rozpočtu do jednotlivých let řešení projektu je stanoveno tímto způsobem: 1. rok = 1,5 mil Kč, 2. rok = 2 mil Kč, 3. rok = 2 mil Kč.

Předpokládá se udělení maximálního počtu 3 projektů v jednom roce.

Způsobilé náklady

 • Osobní náklady (mzdy, odměny, dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti osob přímo se podílejících na výzkumné činnosti potřebné k řešení projektu).
 • Stipendia.
 • Spotřební materiál.
 • Drobný hmotný a nehmotný majetek.
 • Služby.
 • Domácí i zahraniční cestovné.
 • Publikační náklady a náklady na uplatnění výsledku.
 • Doplňkové náklady nebo výdaje (projekty musí zahrnovat podíl na společných provozních nákladech odpovídajících koeficientu SPN pro dané hospodářské středisko v daném roce dle pokynu MU pro uplatňování režijních nákladů do projektů v aktuálním znění).

Nezpůsobilé náklady

 • Investice
 • Náklady, které nejsou způsobilé pro institucionální podporu na dlouhodobý koncepční rozvoj (například občerstvení).

Čerpání dotace musí být v souladu s pravidly pro čerpání institucionální podpory. Nutné přesuny mezi jednotlivými položkami způsobilých nákladů jsou možné po konzultaci s příslušným ekonomických odborem daného HS.

Částka schválené finanční podpory na daný kalendářní rok bude přidělena konkrétnímu hospodářskému středisku, a to formou úpravy rozpisu institucionální podpory.

Ekonomické a administrativní zázemí projektů bude totožné s ekonomickým a administrativním zázemím pracovišť, na kterém daný vědec a jeho tým působí nebo bude působit, a tyto také ponesou společné provozní náklady projektu. Odborná i administrativní koordinace projektu bude v kompetenci řešitele projektu.

Změny v položkovém členění rozpočtu projektu jsou povoleny a odůvodňují se v průběžné a závěrečné zprávě. V případě, že převáděná částka přesáhne 30 % rozpočtu projektu pro dané HS, je nutné tuto změnu předložit Odboru výzkumu RMU a posoudit prorektorem pro výzkum. O finální změně rozhoduje prorektor pro výzkum.

Povinné náležitosti konzultace změn formou e-mailu:

 • Číslo projektu
 • Vysvětlení spojitosti s výzkumem v rámci daného projektu
 • Odůvodnění změny – stručné vysvětlení, čeho se záležitost týká
 • Výše financí
 • Časové hledisko – kdy očekáváte realizaci aktivity / nový termín plnění / odložené dodání výsledku atd.

Jak se přihlásit

Navrhovatel předloží:

 • Návrh projektu, který obsahuje:
  • CV hlavního navrhovatele a spolunavrhovatelů za ostatní HS včetně jejich ResearcherID
  • Čestné prohlášení
 • Podrobný rozpočet se zdůvodněním jako součást projektového návrhu
 • Průvodku návrhu projektu

Doplněno (aktualita GAMU 9. 11. 2020):

Všechny požadované dokumenty se vkládají do systému ISEP ve formátu jednoho pdf souboru.  

Všechny náležitosti projektového návrhu vyplňujte do formuláře Návrh projektu a rozpočet vyplňte podrobně v záložce 'Rozpočet'. Kompletní dokument Návrh projektu ve formátu PDF posléze nahrajte do složky 'Dokumenty' vedle elektronicky schválené průvodky. Osobní doručení dokumentů na RMU tedy není potřeba.

Na gamu@muni.cz zasílejte, prosím, avízo o odevzdání projektu, a to z důvodu možné kontroly všech odevzdaných návrhů. Do názvu e-mailu uveďte INTERDISCIPLINARY + jména řešitelů. Děkujeme Vám za spolupráci.

Rozhodné datum je datum nahrání všech dokumentů do ISEP nejpozději v den ukončení lhůty pro předkládání návrhů projektů. Pro usnadnění administrativní zátěže doporučujeme elektronické schválení průvodky, za které odpovídá hlavní navrhovatel.

Hodnoticí kritéria a proces

Hodnoticí kritéria
Kritérium Váha v %

Originalita, inovativnost a vědecká kvalita projektu

40

Potenciál pro dosažení excelentních výsledků

20

Proveditelnost

20

Udržitelnost spolupráce pro další financování výzkumu po skončení mezioborového projektu financovaného z GAMU

10

Úroveň dosavadního výzkumu předkladatelů s ohledem na navrhovaný projekt

10

Hodnoticí proces

Hlavní navrhovatel ve formuláři projektového návrhu indikuje zaměření na základě standardizovaných klíčových slov a také příslušnost k dané doméně. Na základě těchto parametrů budou jednotlivým návrhům garantem přiřazeni 3 hodnotitelé z interní databáze. Výběr hodnotitelů pro každý projektový návrh provede garant domény z databáze hodnotitelů (Scientific Advisory Board, SAB). Následně OV RMU s hodnotiteli individuálně komunikuje proces hodnocení, dodání nezávislého hodnoticího posudku, čestného prohlášení atd. Iniciaci komunikace mezi všemi zapojenými subjekty zastřešuje Odbor výzkumu RMU.

Long list v rámci domény / "Průběžný" ranking list

Na základě 3 individuálních posudků každého projektového návrhu sestavuje OV RMU průběžný ranking list podle domén (Physical Sciences and Computer Science, Life Sciences, Social Sciences and Humanities) a postupuje jej garantům domén.

Výstup: průběžný ranking list = excel s přehledem všech procentních hodnocení všech hodnotitelů včetně souhrnného komentáře každého hodnotitele (short summary).

Garant si v případě nejasností (například velmi vychýleného hodnocení jednoho hodnotitele), vyžádá doplňující informace od konkrétního hodnotitele.

Výsledkem je ranking list pro Mezioborové výzkumné projekty.

Je znám rozpočet alokovaný na danou výzvu i počet podpořených projektů pro každou soutěž, vše je zveřejněno ve výzvě a v souladu s tím bude tedy vybrán odpovídající počet projektů.

Prezenční jednání garantů a prorektora pro výzkum

Garanti domén na prezenčním jednání za účasti prorektora pro výzkum. Vytvoří jeden finální ranking list k soutěži Mezioborové výzkumné projekty.

 • Dle výše rozpočtu alokovaného na danou soutěž a strategických priorit MU účastníci jednání vyberou nejlépe hodnocené projektové návrhy a ty doporučí k financování. V případě potřeby je oprávněna navrhnout krácení rozpočtu projektu.
 • Pokud počet projektů doporučených k financování přesáhne alokaci výzvy, budou financovány projekty podle pořadí v ranking listu do vyčerpání disponibilních zdrojů.
 • Výsledkem je seznam projektů doporučených k financování, o kterém informuje prorektor pro výzkum Radu programu a vedení MU.

Rozhodnutí Rektora MU o financování 

Rektor MU rozhoduje na základě obdržení seznamu projektů doporučených k financování o udělení podpory v programu Mezioborové výzkumné projekty.

Výsledky soutěže jsou následně zveřejněny na webu GAMU v Aktualitách a  navrhovatelé jsou informování o výsledcích.

Máte-li otázky, kontaktuje prosím projektové oddělení na Vaší fakultě.

PrF   LF   PřF   FF   PdF   FaF   ESF   FI   FSS   FSpS   FaF   CEITEC   ÚVT

Napsali o nás

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info