MUNI Award in Science and Humanities JUNIOR

O grantu MUNI Award JUNIOR

Hlavním cílem MUNI Award in Science and Humanities JUNIOR (dále jen MASH JUNIOR) je vytvořit podmínky pro včasné dosažení autonomie ve výzkumu u mimořádně perspektivních výzkumných pracovníků krátce po Ph.D.; akcelerace kariérního postupu talentovaných vědců; usnadnění přípravy prestižních grantů, posílení "brain circulation".

U úspěšných navrhovatelů projektů musí být zřetelný potenciál uspět v soutěži o ERC. Nezanedbatelným aspektem tohoto typu grantové podpory je motivace pracovišť investovat do mimořádných vědeckých talentů, jejichž dosavadní vědecká historie může i nemusí být spjata s MU.

Nositel MASH JUNIOR bude mít na Masarykově univerzitě plný pracovní úvazek. Do 2 let od zahájení MASH JUNIOR nositel předloží žádost o ERC.

Součástí tohoto pracovního úvazku je také aktivní propagace vědy realizované na MU formou realizace jedné akce zaměřené na popularizaci/komunikaci vědy (například přednášky) směrem k laické veřejnosti, a to jednou ročně. Dále se od nositele tohoto prestižního grantu očekává reprezentace Masarykovy univerzity a aktivní účast v utváření budoucího směřování vědy a výzkumu realizovaných na MU, a to po celou dobu pracovního působení nositele tohoto grantu na MU. Tedy i po skončení grantu MASH JUNIOR.

 • Příležitost věnovat se svému nezávislému výzkumu na progresivní univerzitě ve středoevropském centru inovací a vývoje.
 • Alokace: Předpokládaný počet udělených grantů: 6–9 grantů ročně
 • Roční rozpočet: 2 mil. Kč/rok
 • Délka financování: 3 roky s možností prodloužení o další 2 roky

Přístupné zájemcům ze všech oblastí společenských a humanitních věd, věd o neživé přírodě, lékařských a biologických věd.

Výzva 2020 – vyhlášení 14. 9. 2020

Deadline pro podání přihlášky 31. prosinec 2020
Hodnocení, interview a negociace 1. leden 2021 – 30. duben 2021
Realizace projektů v průběhu 2021 (dle negociace)

 

Pravidla

Profil kandidáta

Tato soutěž je otevřena pro interní i externí uchazeče, v obou případech je důležitou podmínkou jejich dostatečná mezinárodní zkušenost. Juniorní vědec je klasifikován jako vědec do 40 let věku včetně (ke dni uzávěrky této výzvy, ~10 let po Ph.D.) se zohledněním "career breaks".

Žadatel na základě vypsané soutěže na webu GAMU odesílá svoji přihlášku na e-mail gamu@muni.cz, do předmětu zprávy uvede MASH JUNIOR + jméno a příjmení.

Žadatel v rámci své přihlášky předloží:

 • Formulář předepsaný pro soutěž MASH JUNIOR, který obsahuje popis výzkumného záměru (v souladu s vědeckým směřováním MU a zohledňující kariérní etapu žadatele).
 • Aktuální životopis žadatele včetně ResearcherID.
 • Deklaraci HS o připravenosti k  přijetí žadatele a  vytvoření podmínek pro nezávislý výzkum.
 • Případnou dokumentaci career breaks.

Součástí výzkumného návrhu není kalkulace, tedy rozpočet se nepředkládá – grant v rámci této soutěže získá předem alokovanou částku.

Požadavky na přihlášku

Žadatel o MASH JUNIOR předloží:

 • Formulář předepsaný pro soutěž MASH JUNIOR, který obsahuje popis výzkumného záměru (v souladu s vědeckým směřováním MU a zohledňující kariérní etapu žadatele). Formulář obsahuje kontakt na 3 významné vědce, kteří mohou poskytnout referenci, přehled publikační činnosti a motivační dopis obsahující mimo jiné také představu žadatele o jeho budoucí kariéře na MU.
 • Aktuální odborný životopis žadatele včetně ResearcherID.
 • Deklaraci HS o připravenosti k  přijetí žadatele a  vytvoření podmínek pro nezávislý výzkum. Deklarace obsahuje klíčové požadavky žadatele (např. na přístrojové/technické vybavení, administrativní zázemí, vědecký tým).
 • Volitelná příloha: Rozhodnutí o udělení ERC nebo jiného individuálního prestižního grantu (například MSCA) / základní informace o podaném a výborně hodnoceném ERC projektu nebo jiném individuálním grantu / formulář B1 z předložené žádosti ERC a závěrečnou hodnoticí zprávu (tzv. Evaluation Summary Report) nebo hodnocení jiného individuálního grantu.

Součástí výzkumného návrhu není kalkulace rozpočtu - grant v rámci této soutěže získá předem alokovanou částku.

Žadatel předkládá všechny dokumenty v angličtině.

Žadatel na základě vypsané soutěže na webu GAMU odesílá svoji přihlášku na e-mail gamu@muni.cz, do předmětu zprávy uvede: MASH JUNIOR + jméno a příjmení. Soutěž je určena pro interní a externí uchazeče.

V průběhu hodnotícího procesu mohou být vyžádány dodatečné podklady (např. formulář B2 žádosti o ERC, podrobnější specifikace klíčových požadavků žadatele atd.).

Financování

Předpokládá se kofinancování ze strany fakult a pracovišť. Celkové způsobilé náklady hrazené ze strany GAMU jsou 2 mil. Kč na rok. 

Podpora se uděluje na 3 roky. V odůvodněných případech může být rozhodnuto o prodloužení financování projektu o další dva roky. 

Způsobilé náklady*

Hrazeno GAMU

 • Osobní náklady (mzdy, odměny, dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti osob přímo se podílejících na výzkumné činnosti potřebné k řešení projektu).

Částka schválené finanční podpory na daný kalendářní rok bude přidělena konkrétnímu hospodářskému středisku, a to formou úpravy rozpisu institucionální podpory. Ekonomické a administrativní zázemí projektů bude totožné s ekonomickým a administrativním zázemím pracovišť, na kterém daný vědec a jeho tým působí nebo bude působit, a tyto také ponesou společné provozní náklady projektu. Odborná i administrativní koordinace projektu bude v kompetenci řešitele projektu.


*Aktualizováno dne 4. 6. 2021. Verze před aktualizací zde.

Hodnoticí kritéria

 

Kritérium

Váha v %

Kvalita dosavadního výzkumu žadatele s ohledem na jeho kariérní fázi na základě doloženého CV

40

Potenciál žadatele pro vědecký růst na základě doloženého výzkumného záměru (potenciál pro získání ERC)

40

Proveditelnost výzkumného záměru a jeho koherence s výzkumem na MU

20

Žadatel předloží všechny požadované náležitosti přihlášky

Formální kontrolu provede Odbor výzkumu RMU pod dohledem prorektora pro výzkum. Prorektor pro výzkum má po konzultaci s vybranými odborníky v rámci univerzity právo vyřadit v této fázi z procesu posuzování žádosti, které nesplňují předem stanovené požadavky na žadatele o udělení MASH JUNIOR.

Žadatel ve formuláři (application form) indikuje zaměření na základě standardizovaných klíčových slov (dle ERC) a také příslušnost k dané doméně. Na základě těchto parametrů budou jednotlivým žádostem přiřazeni 3 hodnotitelé z interní databáze. Výběr hodnotitelů pro každou žádost provede garant domény z databáze hodnotitelů (dříve nazýváno Scientific Advisory Board, SAB). Následně OV RMU s hodnotiteli individuálně komunikuje proces hodnocení, dodání nezávislého hodnotícího posudku, čestného prohlášení atd. Iniciaci komunikace mezi všemi zapojenými subjekty zastřešuje Odbor výzkumu RMU.

Na základě 3 individuálních posudků každé žádosti sestavuje OV RMU průběžný ranking list pro hlavní vědní disciplíny (Life Sciences, Social Sciences and Humanities, Physical Sciences and Engineering)
a postupuje jej garantům domén.

Minimálně 1 hodnotitel (reportér) z každé domény hodnotí všechny žádosti pro konzistenci hodnocení. Garant při výběru hodnotitelů tohoto hodnotitele - reportéra určí. 

Výstup: průběžný ranking list = excel s přehledem všech procentních hodnocení všech hodnotitelů včetně souhrnného komentáře každého hodnotitele (short summary), tedy včetně hodnotitele - reportéra.

"Průběžný" ranking list – garanti

Garant si v případě nejasností (například velmi vychýleného hodnocení jednoho hodnotitele), vyžádá doplňující informace od konkrétního hodnotitele. 

Výsledkem je ranking list pro pro každou doménu obou soutěží - MASH a MASH JUNIOR. Tedy až 6 ranking listů: 3 domény a 2 paralelně běžící soutěže.

Pro soutěže MASH a MASH JUNIOR není stanoven minimální počet podpořených kandidátů. 

Prezenční jednání garantů a prorektor pro výzkum

Garanti domén na prezenčním jednání za účasti prorektora pro výzkum:

 1. Vytvoří jeden finální ranking list k soutěži MASH a k soutěži MASH JUNIOR.
 2. Do dalšího kola hodnocení budou vybrány žádosti po vzájemném porovnání kvalit žádostí z obou soutěží a budou také zohledněny strategické zájmy univerzity. V praxi tak může být podpořen větší počet žádostí MASH JUNIOR na úkor MASH, než bylo plánováno při otevření soutěže, a naopak (výzvy čerpají ze společné finanční alokace).
 3. Výsledkem je seznam žadatelů postupujících do posledního kola hodnocení, kterým je osobní pohovor.
 4. Maximální počet žadatelů postupujících do dalšího kola, které je HS připraveno přijmout, potvrzuje za konkrétní HS vedoucí HS.

Osobní pohovor – garanti, prorektor pro výzkum

 1. Všechny osobní pohovory se v ideálním případě konají v jeden termín v Brně v prostorách MU.
 2. Garanti na úvod představí stručně všechny kandidáty a jejich výzkumné záměry (garant každé domény prezentuje kandidáty ze “své” domény).
 3. Kandidáti prezentují návrh svého výzkumného záměru pro hodnotící komisi. Kandidáti prezentují výzkumný záměr osobně a anglicky.
 4. Komise navrhne vybrané kandidáty k financování v soutěžích MASH a MASH JUNIOR. Může se opakovat situace z předchozího hodnotícího kola, kdy může být podpořen větší počet žádostí MASH JUNIOR na úkor MASH a naopak (výzvy čerpají ze společné finanční alokace).
 5. Prorektor pro výzkum informuje o výsledcích soutěží na jednání Vedení MU.
 6. Jelikož "Deklarace HS o připravenosti k přijetí žadatele a vytvoření podmínek pro nezávislý výzkum" je již součástí aplikace žadatele, předpokládá se, že vyjednávání specifických podmínek pracovně-právního vztahu vítězného kandidáta a HS bude spíše formální záležitostí.

Rozhodnutí Rektora MU o financování

Rektor MU rozhoduje na základě doporučení hodnotící komise o udělení grantů v soutěžích MASH a MASH JUNIOR.

Následně jsou výsledky soutěže zveřejněny na webu GAMU (v co nejkratší možné lhůtě) a s úspěšnými kandidáty realizovány interviews (v gesci Tiskového odboru).

Realizace grantu

Do konce 12. měsíce od zahájení řešení projektu předloží nositel MASH JUNIOR průběžnou zprávu (v českém nebo anglickém jazyce) obsahující seznam, případně stručný popis, dosavadních výsledků. Průběh řešení grantu je posouzen prorektorem pro výzkum a poradními orgány GAMU. Formulář průběžné i závěrečné zprávy je dostupný v IS a zasílají se elektronicky na adresu gamu@muni.cz.

V průběhu třetího roku působení nositele MUNI Award JUNIOR na Masarykově univerzitě bude provedeno hodnocení dosažených výsledků na základě závěrečné zprávy.

Součástí hodnocení úspěšnosti působení nositele MUNI Award JUNIOR na Masarykově univerzitě bude závěrečná veřejná přednáška shrnující hlavní výsledky dosavadního působení na MU spojená s představou dalšího působení na univerzitě. Závěrečná veřejná přednáška bude součástí závěrečné konference GAMU, která se koná v posledním čtvrtletí každého kalendářního roku.

Na základě závěrečné zprávy předložené nositelem MASH Junior komise složená z garantů a prorektora pro výzkum a souhlasného stanoviska vedoucího HS může rozhodnout o prodloužení projektu až o další 2 roky.

Kritérium pro rozhodnutí o prodloužení: Význam pokračující finanční podpory z GAMU pro potenciál dalšího významného kariérního růstu nositele (např. pro zisk ERC).

V případě prodloužení vypracuje do konce posledního měsíce posledního kalendářního roku držitel MASH JUNIOR závěrečnou zprávu.

Zjistěte více o Brně a Masarykově univerzitě!

Brno Masarykova univerzita Náklady na život v ČR

Máte otázky? Kontaktujte nás!

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info