Podpora přípravy mezinárodních grantů

O grantu

Podpora je určena na náklady spojené s přípravou mimořádně prestižních a významných projektů mezinárodních poskytovatelů (např. programy Evropské komise). 

Žádosti mohou být podávány v průběhu celého roku.

 

1. Podpora podání ERC grantu

Vědcům z MU nabízíme workshopy a individuální konzultace se zahraničními experty na ERC, a to ve fázi předběžného mapování, ve fázi přípravy projektu ERC a také v případě postoupení do druhého kola (interview).

Detailní pravidla podpory jsou uvedena v dokumentu Schéma podpory ERC grantů na MU a postup podávání návrhů ERC projektů.

2. Podpora podání ostatních mezinárodních grantů (mimo ERC)

Podpora pro ostatní mezinárodní projekty se uděluje ve dvou finančně odstupňovaných kategoriích:

 • Příprava projektů, kde je pracovník MU zabývající se výzkumem hlavním navrhovatelem.
 • Příprava projektů, kde je pracovník MU zabývající se výzkumem spolunavrhovatelem.

 

Výběrová kritéria

Podpora může být udělena pouze návrhům, které budou splňovat následující kritéria:

 • Grantový návrh, na jehož přípravu je žádána podpora, musí být předkládán mezinárodní grantové agentuře.
 • Grantový návrh, na jehož přípravu je žádána podpora, musí být zaměřen na výzkum (badatelský, aplikovaný nebo kombinace obojího).
 • Navrhovatel/spolunavrhovatel projektu musí být pracovník MU zabývající se výzkumem.
 • Navrhovatelskou/spolu-navrhovatelskou institucí projektu musí být MU.
 • V případě, že se bude jednat o konsorciální projekt (MU jako hlavní navrhovatel nebo MU jako spolunavrhovatel) musí být v době podání žádosti známi spolunavrhovatelé.
 • Projekt, na jehož přípravu je žádána podpora, musí mít jasně formulovány cíle a strategii řešení.
 • Projekt, na jehož přípravu je žádána podpora, musí mít stanoven předběžný rozpočet.
 • Součástí žádosti o podporu musí být vyjádření/souhlas nadřízeného pracovníka žadatele, případně proděkana, do jehož kompetence spadá na dané fakultě výzkum.
Způsob financování

Maximální výše podpory je 400 tis. Kč (v případě, že pracovník MU bude hlavním navrhovatelem kolaborativního projektu), nebo 200 tis. Kč (v případě, že pracovník MU bude spolunavrhovatelem). Podpořeny mohou být i projekty, které budou aplikovat pouze na dílčí část přípravy projektu (např. na jazykovou korekturu aj.)

Žadatel o podporu předloží předběžný rozpočet a jednotlivé položky spadající do způsobilých nákladů (viz níže).

Částka schválené finanční podpory na daný kalendářní rok bude přidělena konkrétnímu hospodářskému středisku/pracovišti formou úpravy rozpisu dotace. Náklady budou hrazeny prostřednictvím příslušného hospodářského střediska na základě předložených účetních dokladů.

Způsobilé náklady jsou zejména:

 • Náklady na organizace přípravných jednání (např. pronájem místností, spotřební materiál, atd.).
 • Zahraniční cesty v souvislosti s přípravou projektů.
 • Konzultační a editorské služby.

Nezpůsobilé náklady jsou zejména:

 • Náklady na výzkumnou činnost (z projektu nelze hradit náklady spojené se získáváním předběžných dat).
 • Náklady, které nejsou způsobilé pro institucionální podporu (například občerstvení).
Jak podat žádost

Výzva k předkládání žádostí bude průběžná, počínaje 1. lednem a konče 31. prosincem každého roku.

Návrh musí být podán minimálně 1 měsíc před plánovaným počátkem projektu. Posuzování návrhů bude prováděno vždy ke konci každého měsíce.

Projekty mohou být plánovány ve výjimečně odůvodněných případech jako dvouleté. V takovém případě bude i rozpočet projektu vykazován jako dvouletý. U takto schválené podpory bude ve druhém roce realizace částka v rozpočtu GAMU na pokračování podpory automaticky projektu alokována.

Žadatel také musí v žádosti závazně uvést termín, ve kterém bude návrh projektu odeslán do grantové soutěže.

Seznam požadovaných dokumentů žádosti:

 • Vyplněný formulář žádosti (vygenerovaný z ISEP) podepsaný navrhovatelem.
 • Životopis navrhovatele.
 • Vyjádření/souhlas nadřízeného pracovníka (formulář není definován).
 • Evidenční záznam navrhovaného projektu z ISEP.

Formulář žádosti se vyplňuje v systému ISEP, 1 výtisk podepsaný žadatelem včetně všech požadovaných příloh se dodává na Odbor výzkumu RMU.

Hodnocení

Žádosti budou předkládány Odboru výzkumu RMU. K hodnocení každé žádosti mohou být přizváni příslušní specialisté z oboru, členové SAB. O finálním udělení podpory rozhoduje prorektor pro výzkum.

Související dokumenty

Máte otázky? Kontaktujte nás!

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info