MUNI Award in Science and Humanities

O grantu MUNI Award

Hlavním cílem MUNI Award in Science and Humanities (dále jen MASH) je přivést na Masarykovu univerzitu vynikající a úspěšné externí vědce a nabídnout jim takové podmínky, aby měli motivaci zůstat, pracovat pro Masarykovu univerzitu a dlouhodobě vytvářet mimořádně kvalitní vědecké výsledky.

Prostřednictvím zaměstnávání osobností s transformativním potenciálem dojde také k ukotvení špičkových vědeckých týmů na MU.

Nositel MASH bude mít na Masarykově univerzitě plný pracovní úvazek. Součástí tohoto pracovního úvazku je také aktivní propagace vědy realizované na MU formou realizace jedné akce zaměřené na popularizaci/komunikaci vědy (například přednášky) směrem k laické veřejnosti, a to jednou ročně. Dále se od nositele tohoto prestižního grantu očekává reprezentace Masarykovy univerzity a aktivní účast v utváření budoucího směřování vědy a výzkumu realizovaných na MU, a to po celou dobu pracovního působení nositele tohoto grantu na MU. Tedy i po skončení grantu MASH.

Držiteli MUNI Award nabízíme:

 • Příležitost věnovat se svému nezávislému výzkumu na progresivní univerzitě ve středoevropském centru inovací a vývoje.
 • 5 000 000 Kč na rok po dobu 5 let
 • Kancelářské a laboratorní zázemí pro výzkumný tým
 • Welcome service a administrativní podporu

Přístupné zájemcům ze všech oblastí společenských a humanitních věd, věd o neživé přírodě, lékařských a biologických věd.

Držitelé MASH

Napsali o nás – o držitelích MASH

Výzva 2020 – vyhlášení 14. 9. 2020

Deadline pro podání přihlášky 31. prosince 2020
Hodnocení, interview a negociace 1. leden 2021 – 30. duben 2021
Realizace projektů v průběhu 2021 (dle negociace)

Podmínky

Profil kandidáta

MASH je určen pro žadatele, kteří neměli hlavní pracovní poměr na MU po dobu posledních 5 let k deadlinu výzvy.

Žadatelem je ERC držitel nebo seniorní vědec fáze R4.

 • Žadatel má zavedenou pověst založenou na excelenci výzkumu ve svém oboru;
 • Pozitivně přispívá k rozvoji výzkumu a vývoje prostřednictvím kolaborativního přístupu;
 • Identifikuje výzkumné problémy a příležitosti v oblasti své odborné expertizy;
 • Realizuje svůj výzkum samostatně ;
 • Má předpoklady pro vedení a realizaci projektů kolaborativního výzkumu ve spolupráci s dalšími kolegy a partnery projektu;
 • Publikuje příspěvky jako hlavní autor, organizuje workshopy nebo konference;
 • Navazuje spolupráci s relevantními průmyslovými skupinami;
 • Komunikuje svůj výzkum efektivně výzkumné komunitě a širší společnosti;
 • Má inovativní přístup k výzkumu;
 • Má předpoklady pro budování výzkumných konsorcií;
 • Je odhodlán profesionálně rozvíjet svou vlastní kariéru;
 • Vystupuje jako mentor pro juniorní vědce.

Požadavky na přihlášku

Žadatel o MASH předloží:

 • Formulář předepsaný pro soutěž MASH, který obsahuje popis výzkumného záměru (v souladu s vědeckým směřováním MU a zohledňující kariérní etapu žadatele). Formulář obsahuje kontakt na 3 významné vědce, kteří mohou poskytnout referenci, přehled publikační činnosti a motivační dopis obsahující mimo jiné také představu žadatele o jeho budoucí kariéře na MU.
 • Aktuální odborný životopis žadatele včetně ResearcherID.
 • Deklaraci HS o připravenosti k přijetí žadatele a vytvoření podmínek pro nezávislý výzkum. Deklarace obsahuje klíčové požadavky žadatele (např. na přístrojové/technické vybavení, administrativní zázemí, vědecký tým).
 • Volitelná příloha: Rozhodnutí o udělení ERC nebo jiného individuálního prestižního grantu / základní informace o podaném a výborně hodnoceném ERC projektu, formulář B1 z předložené žádosti ERC a závěrečnou hodnoticí zprávu (tzv. Evaluation Summary Report).

Součástí výzkumného návrhu není kalkulace rozpočtu - grant v rámci této soutěže získá předem alokovanou částku.

Žadatel předkládá všechny dokumenty v angličtině.

Žadatel na základě vypsané soutěže na webu GAMU odesílá svoji přihlášku na e-mail gamu@muni.cz, do předmětu zprávy uvede: MASH + jméno a příjmení. Soutěž je určena pro externí uchazeče.

V průběhu hodnotícího procesu mohou být vyžádány dodatečné podklady (např. formulář B2 žádosti o ERC, podrobnější specifikace klíčových požadavků žadatele atd.).

Financování

MASH je individuální grant podporující jednoho vědce (nositele MASH) a jeho tým.

Maximální výše podpory pro 1 projekt je 5 mil. Kč/rok s délkou trvání projektu 5 let.

Způsobilé náklady

 • Osobní náklady (mzdy, odměny, dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti osob přímo se podílejících na výzkumné činnosti potřebné k řešení projektu
 • Stipendia
 • Spotřební materiál
 • Investice
 • Drobný hmotný a nehmotný majetek
 • Služby
 • Domácí i zahraniční cestovné
 • Publikační náklady a náklady na uplatnění výsledku.
 • Doplňkové náklady nebo výdaje (projekty musí zahrnovat podíl na společných provozních nákladech odpovídajících koeficientu SPN pro dané hospodářské středisko v daném roce dle pokynu MU pro uplatňování režijních nákladů do projektů v aktuálním znění)

Nezpůsobilé náklady

 • Náklady, které nejsou způsobilé pro institucionální podporu na dlouhodobý koncepční rozvoj (například občerstvení)

Čerpání dotace musí být v souladu s pravidly pro čerpání institucionální podpory. Dotace bude poskytnuta v neinvestičních prostředcích. Výměnu za investice si řeší každé HS individuálně. Nákup investic a nutné přesuny mezi jednotlivými položkami způsobilých nákladů jsou možné po konzultaci s příslušným ekonomických odborem daného HS.

Částka schválené finanční podpory na daný kalendářní rok bude přidělena konkrétnímu hospodářskému středisku, a to formou úpravy rozpisu institucionální podpory.

Ekonomické a administrativní zázemí projektů bude totožné s ekonomickým a administrativním zázemím pracovišť, na kterém daný vědec a jeho tým působí nebo bude působit, a tyto také ponesou společné provozní náklady projektu. Odborná i administrativní koordinace projektu bude v kompetenci řešitele projektu.

Hodnoticí kritéria

 

Kritérium

Váha v %

Profesní profil žadatele na základě doloženého CV (zohledněno podání žádosti o ERC)

60

Výzkumný záměr a jeho koherence s výzkumem na MU

20

Potenciální přínos pro Masarykovu univerzitu na základě doloženého motivačního dopisu

20

Žadatel předloží všechny požadované náležitosti přihlášky

Formální kontrolu provede Odbor výzkumu RMU pod dohledem prorektora pro výzkum. Prorektor pro výzkum má po konzultaci s vybranými odborníky v rámci univerzity právo vyřadit v této fázi z procesu posuzování žádosti, které nesplňují předem stanovené požadavky na žadatele o udělení MASH.

Žadatel ve formuláři (application form) indikuje zaměření na základě standardizovaných klíčových slov (dle ERC) a také příslušnost k dané doméně. Na základě těchto parametrů budou jednotlivým žádostem přiřazeni 3 hodnotitelé z interní databáze. Výběr hodnotitelů pro každou žádost provede garant domény z databáze hodnotitelů (Scientific Advisory Board, SAB).

Každý ze 3 přidělených hodnotitelů z interní databáze zpracuje individuální posudek. Na základě všech posudků sestavuje garant ranking list pro svou příslušnou vědní disciplínu (Physical Sciences and Computer Science, Life Sciences, Social Science and Humanities. Garant si v případě nejasností (například velmi vychýleného hodnocení jednoho hodnotitele), vyžádá doplňující informace od konkrétního hodnotitele.

"Průběžný" ranking list – garanti

Pro soutěže MASH a MASH JUNIOR není stanoven minimální počet podpořených kandidátů. 

Prezenční jednání garantů a Prorektor pro výzkum a doktorské studium

Garanti domén na prezenčním jednání za účasti prorektora pro výzkum:

 • Vytvoří jeden společný finální ranking list k soutěži MASH a k soutěži MASH JUNIOR.
 • Do dalšího kola hodnocení budou vybrány žádosti po vzájemném porovnání kvalit žádostí z obou soutěží a budou také zohledněny strategické zájmy univerzity. V praxi tak může být podpořen větší počet žádostí MASH JUNIOR na úkor MASH, než bylo plánováno při otevření soutěže, a naopak (výzvy čerpají ze společné finanční alokace).
 • Výsledkem je seznam žadatelů postupujících do posledního kola hodnocení, kterým je osobní pohovor.

Osobní pohovor 

Hodnoticí komise sestavena z: garanti, prorektor pro výzkum, zástupci všech fakult a vysokoškolských ústavů 

 • Osobní pohovory se konají v Brně v prostorách MU.
 • Garanti na úvod představí stručně všechny kandidáty a jejich výzkumné záměry (garant každé domény prezentuje kandidáty ze "své" domény).
 • Kandidáti prezentují návrh svého výzkumného záměru pro hodnotící komisi. Kandidáti odprezentují výzkumný záměr osobně a anglicky.
 • Komise navrhne vybrané kandidáty k financování v soutěžích MASH a MASH JUNIOR. Může se opakovat situace z předchozího hodnoticího kola, kdy může být podpořen větší počet žádostí MASH JUNIOR na úkor MASH a naopak (výzvy čerpají ze společné finanční alokace).
 • Prorektor pro výzkum informuje o výsledcích soutěží na jednání Vedení MU.
 • Pokud do půl roku od ukončení výběrového řízení neuzavře HS s vybraným kandidátem pracovní smlouvu, rozhodnutí o výběru nositele MASH bude anulováno.

Rozhodnutí Rektora MU o financování

Rektor MU rozhoduje na základě doporučení hodnotící komise o udělení grantů v soutěžích MASH a MASH JUNIOR.

Následně jsou výsledky soutěže zveřejněny na webu GAMU (v co nejkratší možné lhůtě) a s úspěšnými kandidáty realizovány interviews (v gesci Tiskového odboru). ​

Realizace grantu

Do konce 18. měsíce od zahájení řešení projektu předloží nositel MASH průběžnou zprávu (v českém nebo anglickém jazyce) obsahující seznam, případně stručný popis dosavadních výsledků. Na základě toho proběhne krátké interview s prorektorem pro výzkum. Průběh řešení grantu je posouzen prorektorem pro výzkum a poradními orgány GAMU. Formulář průběžné i závěrečné zprávy je dostupný v IS a zasílají se elektronicky na adresu gamu@muni.cz.

Nositel MASH předloží další průběžnou zprávu o řešení projektu do konce 36. měsíce od zahájení řešení projektu.

Po ukončení pětileté periody působení nositele MUNI Award na Masarykově univerzitě bude provedeno hodnocení dosažených výsledků na základě závěrečné zprávy způsobem obdobným jako v případě průběžného hodnocení, součástí závěrečné zprávy je výsledovka z INET.

Součástí hodnocení úspěšnosti působení nositele MASH na Masarykově univerzitě bude závěrečná veřejná přednáška shrnující hlavní výsledky dosavadního působení na MU spojená s představou dalšího působení na univerzitě.

Závěrečná veřejná přednáška bude součástí závěrečné konference GAMU, která se koná v posledním čtvrtletí každého kalendářního roku.

Zjistěte více o Brně a Masarykově univerzitě!

Brno Masarykova univerzita Náklady na život v ČR

Máte otázky? Kontaktujte nás!

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info