Podpora začlenění vědeckých pracovníků po přerušení kariéry do výzkumných týmů MU

O grantu

Cílem je vytvořit podmínky pro začlenění vědeckých pracovnic a pracovníků po přerušení kariéry, například v důsledku rodičovské dovolené, do výzkumných týmů na Masarykově univerzitě. Tato kategorie usnadní a urychlí návrat mladých talentovaných vědkyň a vědců k produktivní vědecké kariéře a zvýší tak procento jejich zastoupení v samostatných/seniorních vědeckých pozicích.

 • Alokace: 3 mil. Kč / rok

 • Předpokládaný počet udělených grantů: 6

 • Roční rozpočet: 500 tis. Kč

 • Délka financování: 2 roky

Výzva 2020 – vyhlášení 14. 9. 2020

Termín pro odevzdání přihlášky do ISEP 7. říjen 2020 – 31. říjen 2020
Hodnocení 1. listopad 2020 – 10. prosinec 2020
Realizace projektů 1. leden 2021

 

Základní informace

Kvalifikační a hodnotící kritéria

Kvalifikační kritéria

Způsobilým žadatelem je vědecký pracovník:

 • Jehož posledním zaměstnavatelem před přerušením kariéry byla MU;
 • U kterého došlo k přerušení kariéry, například z důvodu rodičovské dovolené;
 • Prokáže dokončené Ph.D. studium;
 • Je prvním nebo korespondenčním autorem alespoň jedné vědecké publikace indexované v časopise spadajícím do prvního kvartilu oboru podle impakt faktoru ve Web of Science nebo srovnatelného vědeckého výkonu v oborech, jejichž doménou není publikování indexované ve Web of Science.

 

Hodnoticí kritéria

Kritérium

Váha v %

Potenciál žadatele pro dosažení nezávislosti a vedoucí pozice ve výzkumu

50

Přínos žadatele pro hostitelské pracoviště

50

Financování

Bude financováno 6 projektů na 2 roky s rozpočtem 500 tis. Kč ročně. Veškeré náklady projektu musí být vynaloženy na osobní náklady řešitele.

Způsobilé náklady

 • Osobní náklady – spolufinancování mzdy řešitele
 • Podpůrný nástroj k podpoře rodiny výzkumného pracovníka formou příplatku ke mzdě (mzdová složka 640).
 • Každý měsíc ekonomické oddělení daného HS vyplatí nad rámec základní mzdy tuto složku.

Nezpůsobilé náklady

 • Stipendia
 • Spotřební materiál
 • Drobný hmotný a nehmotný majetek
 • Investice
 • Služby
 • Domácí i zahraniční cestovné
 • Publikační náklady a náklady na uplatnění výsledku
 • Doplňkové náklady nebo výdaje (projekty musí zahrnovat podíl na společných provozních nákladech odpovídajících koeficientu SPN pro dané hospodářské středisko v daném roce dle pokynu MU pro uplatňování režijních nákladů do projektů v aktuálním znění)

Částka schválené finanční podpory na daný kalendářní rok bude přidělena konkrétnímu hospodářskému středisku, a to formou úpravy rozpisu institucionální podpory.

Jak podat žádost o podporu

Nezbytné součásti žádosti o podporu:

 • CV hlavního navrhovatele včetně Researcher ID nebo jiného identifikátoru umožňujícího ověření dosažených vědeckých výsledků.
 • Vyjádření vedoucího pracoviště, kde bude projekt realizován, k začlenění navrhovatele do pracoviště, jeho potenciálu pro rozvoj pracoviště a potenciálu pro kariérní rozvoj.
 • Průvodka návrhu projektu.

Všechny požadované dokumenty se vkládají do systému ISEP ve formátu jednoho pdf souboru. Projekt musí být v ISEP uzavřen v čase uzávěrky výzvy.

Tento pdf soubor zasílejte před datem uzávěrky výzvy také, prosím, na gamu@muni.cz, elektronické schválení průvodky je v pořádku.

Osobní doručení dokumentů na RMU tedy není potřeba.

Máte-li otázky, kontaktujte prosím projektové oddělení na Vaší fakultě.

FF   PřF   FI   FSS   PdF   FSpS   PrF   LF   ESF   CEITEC MU   ÚVT