Podpora začlenění vědeckých pracovníků po přerušení kariéry do výzkumných týmů MU

O grantu

Cílem je vytvořit podmínky pro začlenění vědeckých pracovnic a pracovníků po přerušení kariéry, například v důsledku rodičovské dovolené, do výzkumných týmů na Masarykově univerzitě. Tato kategorie usnadní a urychlí návrat mladých talentovaných vědkyň a vědců k produktivní vědecké kariéře a zvýší tak procento jejich zastoupení v samostatných/seniorních vědeckých pozicích.

 • Alokace: 3 mil. Kč / rok

 • Předpokládaný počet udělených grantů: 6

 • Roční rozpočet: 500 tis. Kč

 • Délka financování: 2 roky

Výzva 2020 – vyhlášení 14. 9. 2020

Termín pro odevzdání přihlášky do ISEP 7. říjen 2020 – 31. říjen 2020
Hodnocení 1. listopad 2020 – 10. prosinec 2020
Realizace projektů 1. leden 2021

 

Základní informace

Kvalifikační a hodnotící kritéria

Kvalifikační kritéria

Způsobilým žadatelem je vědecký pracovník:

 • Jehož posledním zaměstnavatelem před přerušením kariéry byla MU;
 • U kterého došlo k přerušení kariéry, například z důvodu rodičovské dovolené;
 • Prokáže dokončené Ph.D. studium;
 • Je prvním nebo korespondenčním autorem alespoň jedné vědecké publikace indexované v časopise spadajícím do prvního kvartilu oboru podle impakt faktoru ve Web of Science nebo srovnatelného vědeckého výkonu v oborech, jejichž doménou není publikování indexované ve Web of Science.

 

Hodnoticí kritéria

Kritérium

Váha v %

Potenciál žadatele pro dosažení nezávislosti a vedoucí pozice ve výzkumu

50

Přínos žadatele pro hostitelské pracoviště

50

Financování

Bude financováno 6 projektů na 2 roky s rozpočtem 500 tis. Kč ročně. Veškeré náklady projektu musí být vynaloženy na osobní náklady řešitele.

Způsobilé náklady

 • Osobní náklady – spolufinancování mzdy řešitele
 • Příplatek ke mzdě - mzdová složka 642 - Příspěvek za práci na projektu GAMU. (Limity nejsou, ale předpokládáme, že výše mzdové složky bude odpovídat zvyklostem na fakultě.)

Nezpůsobilé náklady

 • Stipendia
 • Spotřební materiál
 • Drobný hmotný a nehmotný majetek
 • Investice
 • Služby
 • Domácí i zahraniční cestovné
 • Publikační náklady a náklady na uplatnění výsledku
 • Doplňkové náklady nebo výdaje (projekty musí zahrnovat podíl na společných provozních nákladech odpovídajících koeficientu SPN pro dané hospodářské středisko v daném roce dle pokynu MU pro uplatňování režijních nákladů do projektů v aktuálním znění)

Částka schválené finanční podpory na daný kalendářní rok bude přidělena konkrétnímu hospodářskému středisku, a to formou úpravy rozpisu institucionální podpory.

Jak podat žádost o podporu

Nezbytné součásti žádosti o podporu:

 • CV hlavního navrhovatele včetně Researcher ID nebo jiného identifikátoru umožňujícího ověření dosažených vědeckých výsledků.
 • Vyjádření vedoucího pracoviště, kde bude projekt realizován, k začlenění navrhovatele do pracoviště, jeho potenciálu pro rozvoj pracoviště a potenciálu pro kariérní rozvoj.
 • Průvodka návrhu projektu.

Všechny požadované dokumenty se vkládají do systému ISEP ve formátu jednoho pdf souboru. Projekt musí být v ISEP uzavřen v čase uzávěrky výzvy.

Tento pdf soubor zasílejte před datem uzávěrky výzvy také, prosím, na gamu@muni.cz, elektronické schválení průvodky je v pořádku.

Osobní doručení dokumentů na RMU tedy není potřeba.

Máte-li otázky, kontaktujte prosím projektové oddělení na Vaší fakultě.

FF   PřF   FI   FSS   PdF   FSpS   PrF   LF   ESF   FaF   CEITEC MU   ÚVT

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info