Ocenění MUNI Scientist 2021

Za špičkové výsledky a významné počiny v oblasti výzkumu ocenila vybrané vědce z Masarykovy univerzity za období 2020 až 2021 prorektorka pro výzkum a doktorské studium, prof. Šárka Pospíšilová. Předání ocenění MUNI Scientist se uskutečnilo v listopadu na závěrečné konferenci Grantové agentury Masarykovy univerzity (GAMU) v reflektáři Mendlova muzea. Ocenění získalo třicet sedm vědců a jejich vědeckých týmů napříč fakultami, ústavy a výzkumnými centry.

26. 11. 2021

Ocenění MUNI Scientist je novou soutěžní kategorií GAMU. Letos proběhl její druhý ročník. Nominace jsou interní a provádějí je proděkani pro vědu a výzkum fakult, ředitelé či pověřenci výzkumných center, ředitel Centra pro transfer technologií, prorektor pro výzkum a doktorské studium a vedoucí Odboru výzkumu Rektorátu MU. Cílem je nejenom ocenit a vyzdvihnout významné vědecké počiny za uplynulé období, ale také posílení motivace vynikajících vědeckých pracovníků univerzity a šíření dobrého jména MU ve vědecké komunitě i mezi veřejností.

Bez popisku

Barbora Bühnová 

Oceněna pro mezinárodní vědecké renomé, osvětovou činnost a vysoce kvalitní publikační výsledky. Zvolena předsedkyní řídícího výboru ICSA (International Conference on Software Architecture) a místopředsedkyní EUGAIN, Evropské sítě pro genderovou vyváženost v informatice.

Bez popisku

David Bednář

Oceněn za vytvoření databáze stabilních proteinů FireProt (DB), kterou spolu s databází FireProtASR celosvětově využívají tisíce uživatelů. Obě skýtají data umožňující vývoj a testování nových výpočetních nástrojů.

Bez popisku

Marcela Buchtová

Oceněna vynikající publikační činnost a založení a rozvoj nového oboru Vývojová biologie na Přírodovědecké fakultě, umožňující studovat vývojovou biologii na široké paletě modelových organismů, díky čemuž je obor v rámci České republiky zcela unikátní.

Bez popisku

Miloš Dokulil 

Oceněn za práci o skrytém odkazu jednoho z nejvýznamnějších světových myslitelů 20. století, brněnského rodáka Kurta Gödela, a jeho možný osobní náboženský vhled coby autora modálně logické verze důkazu boží existence.

Bez popisku

Olga Dontcheva-Navrátilová 

Oceněna za publikaci Persuasion in Specialised Discourses, která je první studií nabízející komplexní srovnávací analýzu persvazivních strategií a jejich jazykových realizací v anglických i českých odborných diskurzech.

Bez popisku

Jiří Filipovič

Oceněn za odborný článek CaverDock: Nová metoda pro rychlou analýzu transportu ligandu.

Bez popisku

Ivan Foletti

Oceněn za publikace Byzanc nebo demokracie? Dědictví Kondakova v emigraci: Institutum Kondakovianum a André Grabar (1925–1952) a Objects, relics, and migrants : The Basilica of Sant’Ambrogio in Milan and the cult of its saints (386-972), dále za koordinaci projektu MSCA-RISE (Marie Skłodowska-Curie Actions, Research and Innovation Staff Exchange) a roli supervizora u projektu MSCA-PF (Marie Skłodowska-Curie Postdoctoral Fellowships v programu H2020).

Bez popisku

Miloš Gregor

Oceněn za publikaci Political Communication and COVID-19: Governance and Rhetoric in Times of Crisis vydanou Routledge.

Bez popisku

Michal Hájek

Oceněn za výzkum hodnot pH a vápníku v podzemních vodách, coby zásadních veličin pro předpověď bioty ohrožených mokřadních ekosystémů napájených podzemními vodami publikovaný v Earth System Science Data.

 

Bez popisku

Stanislav Hronek

Oceněn za práci O(D, D) and the string alpha' expansion: an obstruction publikovanou v Journal of High Energy Physics.

Bez popisku

Milan Chytrý 

S týmem rostlinných ekologů (Lubomír Tichý, Ilona Knollová, Tomáš Peterka, Corrado Marcenò, Flavia Landucci, Jiří Danihelka, Michal Hájek, Pavel Novák, Dominik Zukal, Anni Jašková, Martin Jiroušek and Zdeňka Lososová) oceněn za revizi EUNIS klasifikace evropských biotopů, včetně vývoje expertního systému a podrobné charakteristiky.

Bez popisku

David Kosař

Oceněn za získání prestižního ERC Consolidator grantu na téma Informal Judicial Institutions: Invisible Determinants of Democratic Decay (INFINITY). Tento úspěch je unikátní i tím, že Kosař již dříve získal i grant ERC Starting.

Bez popisku

Barbora Kozlíková

Oceněna coby světově uznávaná odbornice v oblasti vizualizace dat a zakladatelka vizualizační skupiny VisItLab. V roce 2021 jako spoluautorka zveřejnila čtyři články v recenzovaném vědeckém časopisu IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics.

Bez popisku

Lumír Krejčí

Oceněn za článek RAD51-dependent recruitment of TERRA lncRNA to telomeres through R-loops publikovaný v Nature.

.

Bez popisku

Pavel Krejčí a Michaela Bosáková 

Oceněni za studii zveřejněnou v časopise Science Translational Medicine, dokumentující vývoj léčby achondroplazie.

Bez popisku

Pavel Krejčí a Michaela Bosáková  

Oceněni za studii zveřejněnou v časopise Science Translational Medicine, dokumentující vývoj léčby achondroplazie.

Bez popisku

Ivan Kushkevych

Oceněn za článek publikovaný v časopise Journal of Advanced Research na téma synergického účinku sirovodíku a acetátu produkovaného sulfát-redukujícími bakteriemi na rozvoj zánětlivých střevních onemocnění.

Bez popisku

Jiří Macháček

 Oceněn za článek publikovaný v časopise Journal of Archaeological Science zabývající se novým standardem pro interdisciplinární analýzu runových kostí a za výzkum zabývající se vznikem multietnické komplexní společnosti na raně středověké Moravě.

Bez popisku

Jitka Malčíková a Šárka Pavlová

Oceněny za koordinaci mezinárodních aktivit v oblasti výzkumu a laboratorní diagnostiky leukémií a odbornou publikaci v časopise Blood (IF 22).

Bez popisku

Miriam Matejova

Oceněna za článek Embracing the Darkness : Methods for Tackling Uncertainty and Complexity in Environmental Disaster Risks publikovaný v Global Environmental Politics.

Bez popisku

Štěpán Mikula

Oceněn za spoluautorství odborného článku na téma dlouhodobého dopadu přesídlení Sudet na rezidenční migraci, zveřejněného v prestižním časopise Journal of Urban Economics.

Bez popisku

Marek Mráz

Oceněn za odborný článek miR-29 Modulates CD40 Signaling in Chronic Lymphocytic Leukemia by Targeting TRAF4: an Axis Affected by BCR inhibitors publikovaném v časopise Blood.

Bez popisku

Matěj Myška

Oceněn za průlomovou práci o omezeních autorskoprávní ochrany a za svůj přínos na dílech o autorském a kybernetickém právu. Pod jeho vedením se Revue pro právo a technologii stalo nejuznávanějším domácím časopisem v oblasti technologického práva.

Bez popisku

Stanislav Pekár

Oceněn za výzkum využití pavouků v boji proti škůdcům, ať už jako jejich predátorů nebo potenciálu jejich jedu při vývoji biopesticidů.

Bez popisku

Matthew Rampley a Nóra Veszprémi

Oceněni za knihu Liberalism, Nationalism and Design Reform in the Habsburg Empire: Museums of Design, Industry and the Applied Arts.

Bez popisku

Matthew Rampley a Nóra Veszprémi

Oceněni za knihu Liberalism, Nationalism and Design Reform in the Habsburg Empire: Museums of Design, Industry and the Applied Arts.

Bez popisku

Irena Rektorová

Oceněna za studii, v níž se svým týmem prokázala dlouhodobý účinek neinvazivní stimulace mozku pomocí pulzujícího magnetického pole na poruchy řeči u pacientů s Parkinsonovou chorobou, v rámci které se podařilo objevit nový dynamický elektrofyziologický marker prodromálního stadia onemocnění.

Bez popisku

Thomas Smith

Oceněn za článek Social transformation and postcapitalist possibility: Emerging dialogues between practice theory and diverse economies publikovaný v časopise Human Geography, který má být výchozím referenčním bodem pro budoucí multidisciplinární výzkum sociálních inovací, sociální transformace a heterodoxní ekonomie.

Bez popisku

Hana Stehlíková Babyrádová

Oceněna za publikaci Connection – Contact – Community. Permanent on-line in Education of Art. Její příspěvek se zabývá potřebou využití postprodukce jako tvůrčího principu nejen ve výtvarném umění, ale i v pedagogice.

Bez popisku

Klára Šeďová

Oceněna za publikaci Getting Dialogic Teaching into Classrooms. Making Change Possible a získání ocenění předsedy Grantové agentury ČR.

Bez popisku

Vladimír Šindelář

Oceněn za výzkum bambusurilů, molekul schopných vázat záporně nabité částice, za který se mu rovněž podařilo získat Cenu předsedy Grantové agentury ČR.

Bez popisku

Mojmír Šob

Oceněn za dlouhodobě excelentní výzkum, díky jehož výsledkům patří mezi 2 % nejcitovanějších vědců světa. Jeho výzkum aplikace kvantově-mechanických výpočetních technik ke studiu vlastností nových perspektivních materiálů získal široké mezinárodní uznání a navázala na něj řada předních světových výzkumných skupin.

Bez popisku

Lukáš Trantírek

Oceněn za objev nové topologie DNA. Se svým týmem popsal dosud neznámou strukturu DNA odhalující principy skládání G-bohatých oligonukleotidů, které lze uplatnit při predikci přirozených .

 

 

Bez popisku

Robert Vácha

Oceněn za výsledky výzkumu v oblasti antimikrobiálních peptidů. V roce 2020 dosáhl na prestižní ERC Consolidator grant na studii molekulárních mechanismů, na jejichž principu tyto peptidy ničí bakterie odolné vůči antibiotikům.

Bez popisku

Branislav Vrana

Oceněn za výzkum zabývající se znečištěním vod organickými látkami a vývoj nástrojů pro monitorování a hodnocení jejich rizik.

Bez popisku

David Zbíral

Oceněn za získání prestižního ERC Consolidator grantu na téma Networks of Dissent: Computational Modelling of Dissident and Inquisitorial Cultures in Medieval Europe na pomezí historie a počítačových sociálních věd, zabývající se rozvojem náboženství z lokálních interakcí, fungování skrytých sítí a jejich potlačování v předmoderních společnostech.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info