Mezioborové výzkumné projekty

O grantu

Podpora je určena výzkumným týmům složeným z akademických a výzkumných pracovníků nejméně dvou hospodářských středisek MU. Výzkumná témata musí být mezioborová, inovativní a s vysokou přidanou hodnotou a taková, která zpravidla nejsou podporována z jiných zdrojů a dosud nebyla na MU řešena. Výhodou, nikoliv však podmínkou, je spolupráce oborů s různým zaměřením (např. přírodovědné a humanitní). Mezioborové výzkumné projekty mohou být plánovány na maximální dobu řešení 3 let.

Tento program podporuje také návrat vědkyň a vědců z rodičovské dovolené s cílem umožnit a nastartovat jejich vlastní samostatnou vědeckou kariéru.

Výzva 2019

Soutěžní lhůta k podávání projektových návrhů: 7. 10. 2019 - 30. 11. 2019

Podávání návrhů do 30. listopadu 2019
Hodnoticí lhůta od 1. prosince 2019 do 28. února 2020
Začátek řešení 1. března 2020
Konec řešení 31. prosince 2022

 

Pravidla

Výběrová kritéria

Hlavními hodnotícími kritérii bude mezioborovost, originalita a vědecká kvalita projektu. Hodnocena bude i perspektiva spolupráce po skončení projektu a inovativnost/přidaná hodnota mezioborové synergie metodických přístupů a expertíz. Přiměřená váha bude věnována také vědecké a projektové zdatnosti žadatelů o podporu. Samozřejmou podmínkou přidělení finančních prostředků je předložení takového badatelského záměru, který předpokládá publikační, patentové nebo další kvalitní výstupy badatelského nebo aplikovaného výzkumu.

Způsob financování

Maximální výše podpory pro 1 projekt je 5 000 tis. Kč/ na 3 roky. Předpokládá se udělení maximálního počtu 4 projektů v jednom roce.

Lze žádat o navýšení celkových nákladů projektu o 500 000 Kč a to v případě, že v realizačním týmu bude začleněna vědkyně, která je na rodičovské dovolené nebo se z rodičovské dovolené na MU vrací (na úvazek minimálně 0,5 po celou dobu řešení). Tato vědkyně musí být do projektu začleněna takovým způsobem, který nejpozději po skončení projektu umožní její odborný růst, osamostatnění a pokračující kariéru ve výzkumu.

Způsobilé náklady jsou zejména:

 • Osobní náklady (mzdy, odměny, dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti osob podílejících se na výzkumné činnosti potřebné k řešení projektu. Tedy nikoli administrativní pracovníky).
 • Spotřební materiál.
 • Drobný hmotný a nehmotný majetek.
 • Služby.
 • Domácí i zahraniční cestovné.
 • Publikační náklady a náklady na uplatnění výsledku.
 • Doplňkové náklady nebo výdaje (projekty musí zahrnovat podíl na společných provozních nákladech odpovídajících koeficientu SPN pro dané hospodářské středisko v daném roce dle pokynu MU pro uplatňování režijních nákladů do projektů v aktuálním znění).

Nezpůsobilé náklady jsou zejména:

 • Investice.
 • Náklady, které nejsou způsobilé pro institucionální podporu (například občerstvení).

Částka schválené finanční podpory na daný kalendářní rok bude přidělena konkrétnímu hospodářskému středisku, a to formou úpravy rozpisu dotace.

Ekonomické a administrativní zázemí projektů bude totožné s ekonomickým a administrativním zázemím zastoupených pracovišť a tyto také ponesou společné provozní náklady projektu. Odborná i administrativní koordinace projektu bude v kompetenci hlavního řešitele projektu.

Přesuny mezi jednotlivými položkami celkového rozpočtu do výše 30 % rozpočtu se nemusí odůvodňovat. Přesuny větší než 30 % rozpočtu musí být konzultovány s Odborem výzkumu RMU, odsouhlaseny prorektorkou pro výzkum MU a musí být zdůvodněny v průběžných zprávách nebo v závěrečné zprávě.

Řešitel může převést maximálně 5 % přiznané částky poskytnuté podpory na projekt pro daný rok do Fondu účelově určených prostředků vyjma posledního roku řešení, kdy musí být přiznaná podpora zcela vyčerpána.

Jak se přihlásit

Seznam požadovaných dokumentů žádosti:

 • Vyplněný Formulář návrhu projektu (viz Související dokumenty zcela dole) podepsaný navrhovatelem.
 • Rozpočet projektu, rozdělený na jednotlivé kalendářní roky, včetně zdůvodnění uvedených nákladů. (Generuje se z ISEP, záložka Schvalování)
 • Životopis hlavního navrhovatele a klíčových spoluřešitelů (Hlavní navrhovatel a klíčoví spoluřešitelé se uvádějí také do záhlaví formuláře návrhu projektu). Na základě životopisů se hodnotí odborná úroveň řešitelského týmu. Maximálně lze předložit 5 životopisů k jednomu projektu. Obvykle se přikládá 1 životopis za 1 zapojené pracoviště.

V případě žádosti o navýšení nákladů projektu na vědkyni na rodičovské dovolené nebo vracející se po rodičovské dovolené se předkládá životopis této vědkyně. 

 • Čestné prohlášení.
 • Průvodka návrhu projektu.
 • V případě žádosti o navýšení nákladů projektu na vědkyni na rodičovské dovolené nebo vracející se po rodičovské dovolené je nutné popsat způsob jejího začlenění do řešitelského týmu.

Všechny požadované dokumenty se vkládají do systému ISEP (záložka Dokumenty) a 1 výtisk formuláře návrhu podepsaný žadatelem včetně všech požadovaných příloh se dodává na Odbor výzkumu RMU.

Hodnoticí proces

Projekty budou hodnoceny členy poradního vědeckého panelu prorektora pro výzkum SAB.

Každý projekt bude hodnocen nejméně 3 odborníky, od nichž bude vyžadováno čestné prohlášení o střetu zájmů. Projekty budou hodnoceny pomocí Evaluačního formuláře (ke stažení zde). V případě, že nebude z jakýchkoliv důvodů možné využít pro hodnocení projektových návrhů odborníky MU, bude k posuzování přizván externí odborník nebo odborníci.

Nejprve hodnotí projekty členové panelu individuálně. Po individuální části hodnocení následuje setkání členů panelu za účasti prorektora pro výzkum. Cílem setkání je i) vybrat společně projekty, které by mohly být financovány a shodnout se na projektech u kterých nebude financování doporučeno (takové samozřejmě nemusí nutně existovat) a ii) vytvořit pořadí financovatelných projektů v daném bloku dle bodového zisku s přihlédnutím ke slovním komentářům.

Výsledky hodnocení členů panelu jsou předány Radě programu. Rada programu bude mít možnost posoudit kvalitu a relevantnost hodnocení a případné nekorektní posudky vyloučit. V takovém případě bude vyžádán dodatečný posudek. Rada následně rozhodne o finálním rozdělení grantů, a to na základě hlasování.

Rada programu bude také hodnotit přiměřenost finančních požadavků a v případě potřeby je oprávněna navrhnout krácení rozpočtu projektu.

Interní hodnotitelé projektu mají nárok na finanční odměnu, která bude hrazena z institucionální podpory alokované na PPV.

Podpora vědkyň a vědců na/po rodičovské dovolené

Lze žádat o navýšení celkových nákladů projektu o 500 000 Kč a to v případě, že v realizačním týmu bude začleněna vědkyně či vědec, která/ý je na rodičovské dovolené nebo se z rodičovské dovolené na MU vrací (na úvazek minimálně 0,5 po celou dobu řešení). Tato vědkyně či vědec musí být do projektu začleněn/a takovým způsobem, který nejpozději po skončení projektu umožní její/jeho odborný růst, osamostatnění a pokračující kariéru ve výzkumu.

Máte otázky? Kontaktujte nás!

Napsali o nás

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info