Mezioborové výzkumné projekty

O grantu

Podpora je určena výzkumným týmům složeným z akademických a výzkumných pracovníků nejméně dvou hospodářských středisek MU. Výzkumná témata musí být mezioborová, inovativní a s vysokou přidanou hodnotou a taková, která zpravidla nejsou podporována z jiných zdrojů a dosud nebyla na MU řešena. Výhodou, nikoliv však podmínkou, je spolupráce oborů s různým zaměřením (např. přírodovědné a humanitní). Mezioborové výzkumné projekty mohou být plánovány na maximální dobu řešení 3 let.

Tento program podporuje také návrat vědkyň a vědců z rodičovské dovolené s cílem umožnit a nastartovat jejich vlastní samostatnou vědeckou kariéru.

Výzva 2018

Výzva k podávání projektů je nyní ukončena.

Podávání návrhů do 31. října 2018
Hodnoticí lhůta od 1. listopadu 2018 do 28. 2. 2019
Začátek řešení 1. března 2019
Doba řešení 2 - 3 roky

 


 

Prezentace ze semináře pro uchazeče

Prezentaci ze semináře, který proběhl 4. října 2018, naleznete zde.


 

Pravidla

Výběrová kritéria

Hlavními hodnotícími kritérii bude mezioborovost, originalita a vědecká kvalita projektu. Hodnocena bude i perspektiva spolupráce po skončení projektu a inovativnost/přidaná hodnota mezioborové synergie metodických přístupů a expertíz. Přiměřená váha bude věnována také vědecké a projektové zdatnosti žadatelů o podporu. Samozřejmou podmínkou přidělení finančních prostředků je předložení takového badatelského záměru, který předpokládá publikační, patentové nebo další kvalitní výstupy badatelského nebo aplikovaného výzkumu.

Způsob financování

Maximální výše podpory pro 1 projekt je 5 000 tis. Kč/ na 3 roky. Předpokládá se udělení maximálního počtu 4 projektů v jednom roce.

Lze žádat o navýšení celkových nákladů projektu o 500 000 Kč a to v případě, že v realizačním týmu bude začleněna vědkyně, která je na rodičovské dovolené nebo se z rodičovské dovolené na MU vrací (na úvazek minimálně 0,5 po celou dobu řešení). Tato vědkyně musí být do projektu začleněna takovým způsobem, který nejpozději po skončení projektu umožní její odborný růst, osamostatnění a pokračující kariéru ve výzkumu.

Způsobilé náklady jsou zejména:

 • Osobní náklady (mzdy, odměny, dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti osob podílejících se na výzkumné činnosti potřebné k řešení projektu. Tedy nikoli administrativní pracovníky).
 • Spotřební materiál.
 • Drobný hmotný a nehmotný majetek.
 • Služby.
 • Domácí i zahraniční cestovné.
 • Publikační náklady a náklady na uplatnění výsledku.
 • Doplňkové náklady nebo výdaje (projekty musí zahrnovat podíl na společných provozních nákladech odpovídajících koeficientu SPN pro dané hospodářské středisko v daném roce dle pokynu MU pro uplatňování režijních nákladů do projektů v aktuálním znění).

Nezpůsobilé náklady jsou zejména:

 • Náklady, které nejsou způsobilé pro institucionální podporu (například občerstvení).

Částka schválené finanční podpory na daný kalendářní rok bude přidělena konkrétnímu hospodářskému středisku, a to formou úpravy rozpisu dotace.

Ekonomické a administrativní zázemí projektů bude totožné s ekonomickým a administrativním zázemím zastoupených pracovišť a tyto také ponesou společné provozní náklady projektu. Odborná i administrativní koordinace projektu bude v kompetenci hlavního řešitele projektu.

Přesuny mezi jednotlivými položkami celkového rozpočtu do výše 30 % plánované položky, z níž se převádí, se nemusí odůvodňovat. Přesuny větší než 30 % původně plánované položky musí být konzultovány s Odborem výzkumu RMU, odsouhlaseny prorektorem pro výzkum MU a musí být zdůvodněny v průběžných zprávách nebo v závěrečné zprávě.

Řešitel může převést maximálně 5 % přiznané částky poskytnuté podpory na projekt pro daný rok do Fondu účelově určených prostředků vyjma posledního roku řešení, kdy musí být přiznaná podpora zcela vyčerpána.

Jak se přihlásit

Seznam požadovaných dokumentů žádosti:

 • Vyplněný formulář žádosti podepsaný navrhovatelem.
 • Rozpočet projektu, rozdělený na jednotlivé kalendářní roky, včetně zdůvodnění uvedených nákladů. (Generuje se z ISEP, záložka Schvalování)
 • Životopis hlavního navrhovatele a klíčových spoluřešitelů. V případě žádosti o navýšení nákladů projektu na vědkyni na rodičovské dovolené nebo vracející se po rodičovské dovolené se předkládá životopis této vědkyně. Na základě životopisů se hodnotí odborná úroveň řešitelského týmu Maximálně lze předložit 5 životopisů k jednomu projektu.
 • Čestné prohlášení.
 • Průvodka návrhu projektu.
 • V případě žádosti o navýšení nákladů projektu na vědkyni na rodičovské dovolené nebo vracející se po rodičovské dovolené je nutné popsat způsob jejího začlenění do řešitelského týmu.

Všechny požadované dokumenty se vkládají do systému ISEP (záložka Dokumenty) a 1 výtisk formuláře návrhu podepsaný žadatelem včetně všech požadovaných příloh se dodává na Odbor výzkumu RMU.

Hodnoticí proces

Projekty budou hodnoceny členy poradního vědeckého panelu prorektora pro výzkum SAB.

Každý projekt bude hodnocen nejméně 3 odborníky, od nichž bude vyžadováno čestné prohlášení o střetu zájmů. Projekty budou hodnoceny pomocí Evaluačního formuláře (ke stažení zde). V případě, že nebude z jakýchkoliv důvodů možné využít pro hodnocení projektových návrhů odborníky MU, bude k posuzování přizván externí odborník nebo odborníci.

Nejprve hodnotí projekty členové panelu individuálně. Po individuální části hodnocení následuje setkání členů panelu za účasti prorektora pro výzkum. Cílem setkání je i) vybrat společně projekty, které by mohly být financovány a shodnout se na projektech u kterých nebude financování doporučeno (takové samozřejmě nemusí nutně existovat) a ii) vytvořit pořadí financovatelných projektů v daném bloku dle bodového zisku s přihlédnutím ke slovním komentářům.

Výsledky hodnocení členů panelu jsou předány Radě programu. Rada programu bude mít možnost posoudit kvalitu a relevantnost hodnocení a případné nekorektní posudky vyloučit. V takovém případě bude vyžádán dodatečný posudek. Rada následně rozhodne o finálním rozdělení grantů, a to na základě hlasování.

Rada programu bude také hodnotit přiměřenost finančních požadavků a v případě potřeby je oprávněna navrhnout krácení rozpočtu projektu.

Interní hodnotitelé projektu mají nárok na finanční odměnu, která bude hrazena z institucionální podpory alokované na PPV.

Podpora vědkyň a vědců na/po rodičovské dovolené

Lze žádat o navýšení celkových nákladů projektu o 500 000 Kč a to v případě, že v realizačním týmu bude začleněna vědkyně či vědec, která/ý je na rodičovské dovolené nebo se z rodičovské dovolené na MU vrací (na úvazek minimálně 0,5 po celou dobu řešení). Tato vědkyně či vědec musí být do projektu začleněn/a takovým způsobem, který nejpozději po skončení projektu umožní její/jeho odborný růst, osamostatnění a pokračující kariéru ve výzkumu.

Máte otázky? Kontaktujte nás!

Mgr. Jana Hájková


telefon: 549 49 3319
e‑mail:

Napsali o nás

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info