Podpora zvýšení kvality vynikajících výsledků

O grantu

Cílem podpory je úspěšné dokončení/vylepšení mimořádně kvalitního výsledku výzkumu, který je ve vysokém stupni rozpracovanosti, limitující je jenom nedostatek finančních prostředků, a po dokončení bude splňovat parametry špičky daného oboru. Praktickým efektem by mělo být, že dokončený výsledek výzkumu bude úspěšný v jakémkoliv národním hodnocení výzkumu, které bude zohledňovat kvalitu. Typickými indikátory úspěšně podpořeného výsledku může být publikace v časopise s vysokým IF, v prvním kvartilu daného oboru, finalizace monografie mířící do prestižního zahraničního nakladatelství atd. Podpora není určena pro dokončení výsledků aplikovaného výzkumu (např. patent, užitný vzor, metodika).

Aktuální výzva

GAMU E - 7. výzva 

Soutěžní lhůta trvá od 23. září 2019 do 28. října 2019.

Náklady budou uznatelné od 1. 10. 2019.

Podány mohou být pouze žádosti na výrazně nadstandardní publikační výsledky, které byly předloženy do tisku a jsou v recenzním řízení ve fázi revizí.

Z důvodu nepřevoditelnosti finančních prostředků musí být přidělená podpora vyčerpána do konce roku 2019.

Základní informace

Výběrová kritéria

Podpora může být udělena pouze návrhům, které budou splňovat následující kritéria:

 • Žadatel o podporu musí být pracovník MU zabývající se výzkumem.
 • Výsledek bude dedikován zcela nebo většinově MU.
 • Výsledek je mimořádně kvalitní  (např. článek v časopise s vysokým IF, v prvním kvartilu svého oboru, monografie do prestižního zahraničního nakladatelství, apod.)
 • Výsledek je ve vysokém stupni rozpracovanosti (limitující je jenom nedostatek finančních prostředků, a po dokončení bude splňovat parametry špičky daného oboru).
 • Bonifikací bude předešlá nominace výsledku navrhovatele (popř. jeho pracoviště) do výběru pro pilíř II Metodiky hodnocení výzkumu, případně stupeň rozpracovanosti konkrétního výsledku.

 

Způsob financování

Maximální výše podpory činí 1 000 000 Kč  na 1 projekt s maximální dobou trvání 1 rok s přihlédnutím k ekonomické náročnosti oboru.

Způsobilé náklady jsou zejména:

 • Osobní náklady (mzdy, odměny, dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti osob podílejících se na výzkumné činnosti potřebné k dokončení výsledku. Osobní náklady administrativních pracovníků nemohou být hrazeny).
 • Spotřební materiál.
 • Drobný hmotný a nehmotný majetek.
 • Služby.
 • Domácí i zahraniční cestovné.
 • Publikační náklady a náklady na uplatnění výsledku.
 • Doplňkové náklady nebo výdaje.

Jak podat žádost

 • Založte návrh projektu v ISEPu (lze zvolit zvolit šablonu v kolonce "Nový návrh", předvyplní se některé údaje).
 • Vyplňte úvodní list (žlutá pole jsou povinná), klikněte na uložit.
 • V záložce "Návrh" klikněte na "UPRAVIT" a vyplňte pole "Popis výsledku". Popište:

- jakého výsledku má být dosaženo

- potenciál výsledku uspět v kvalitativním hodnocení výzkumu

- v jaké fázi rozpracovaností se výsledek nachází

- co je nutné udělat pro jeho dokončení

 • V záložce "Rozpočet", vyplňte rozpočet, uveďte stručné zdůvodnění předpokládaných nákladů.
 • Do záložky "Dokumenty" vložte životopis navrhovatele a další relevantní přílohy (manuskript, článek v revizi, příslib nakladatele, apod.).
 • V záložce "Schvalování" uzavřete návrh a vytiskněte (tlačítko "návrh projektu").
 • Vytiskněte průvodku návrhu projektu a zajistěte podpisy, popř. spusťte elektronické schvalování (dle zvyku na HS).
 • Podepsaný návrh projektu, životopis a průvodku návrhu z ISEP doručte 1x na Odbor výzkumu rektorátu MU  nejpozději  28.10. 2019 (kontaktní osobou je Iva Šašinková)

Související dokumenty

Máte otázky? Kontaktujte nás!

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info