Často kladené otázky - kategorie G

S kým mohu konzultovat navrhované a realizované projekty v kategorii GAMU G?

Pro konzultaci technických náležitostí souvisejících s navrhovanými a realizovanými projekty se obracejte, prosím, na Vaši projektovou podporu na Vaší fakultě / hospodářském středisku.

Jaký je doporučený počet zapojených HS v projektu GAMU G?

Účast pracovníků ze dvou a více hospodářských středisek MU není absolutní podmínkou, i když je žádoucí a bude bonifikována. Ve výjimečných a odůvodněných případech může být podpořen i mezioborový projekt jedné fakulty. Rozhodnutí podpořit takový projekt je v kompetenci Rady programu.

Jaká je délka trvání projektů GAMU G?

Projekty v rámci GAMU G jsou tříleté. S ohledem na administraci projektových návrhů není možné zahájení dříve než v březnu, například roku 2020, ukončení projektu je tedy k poslednímu prosinci roku 2022.

Jaký je doporučený rozsah hlavní části projektové žádosti?

Doporučený rozsah hlavní části je 3000 slov. Tento rozsah je bez seznamu literatury.

Jak vypadá hodnoticí proces a posudky k projektovému návrhu?

Hodnotitelé nejprve hodnotí projekty jednotlivě na evaluačních formulářích. Formuláře nejsou klasickými odbornými posudky jako v jiných soutěžích, protože u mezioborových projektů není možné, aby byl hodnotitel odborníkem na všechny zapojené obory. Důraz se klade na mezioborovost a synergii. Evaluační formuláře tedy slouží pouze jako podklad pro panelové hodnocení, kde se hodnotitelé z různých oborů shodnou na jednotném společném hodnocení. Evaluační formuláře z výše uvedeného důvodu GAMU nezveřejňuje. Dopis s rozhodnutím je dokument, který je z procesu hodnocení navrhovatelům GAMU G zveřejněn. Z tohoto dokumentu můžete získat zpětnou vazbu k Vašemu návrhu.

V jakém jazyce má být podávaný návrh?

Projektové návrhy do kategorie GAMU G lze podávat v českém nebo v anglickém jazyce. Záleží na preferencích navrhovatele a jazyku oboru.

Jaká je maximální výše finanční podpory?

Maximální výše finanční podpory pro 1 projekt je 5 000 000 Kč na 3 roky. Předpokládá se podpoření maximálního počtu 4 projektů ročně.

Kdo je oprávněný žadatel / cílová skupina kategorie GAMU G?

Navrhovatelem projektu do kategorie GAMU G je zaměstnanec MU s minimální výší 0,5 FTE na MU. Členem řešitelského týmu může být také účastník z jiné instituce, avšak bez nároku na financování. Do řešitelského týmu mohou být zapojeni také další zaměstnanci MU a studenti.

Jak probíhá převod financí na fakultu – překlopení projektového návrhu do realizovaného projektu v ISEP?

Finance jsou rozděleny dle schváleného rozpočtu mezi jednotlivá pracoviště. Každé pracoviště zapojené do projektu vygeneruje vlastní zakázku, prostřednictvím které je podpora čerpána. Čerpání probíhá dle interních postupů pracoviště a v souladu s vnitřními předpisy MU.

Technické řešení v ISEP: Hlavní řešitel zadá návrh projektu, v sekci "základní informace" přidá další pracoviště.

Jak funguje podpora vědkyň a vědců po návratu z rodičovské dovolené?

Pokud do realizačního týmu projektu bude začleněn/a vědkyně nebo vědec vracející se z rodičovské dovolené, lze požádat o navýšení celkových nákladů projektu o 500 000 Kč, tedy nad rámec projektového rozpočtu. Úvazek vědkyně/vědce po celou dobu řešení projektu musí být minimálně 0,5 FTE. Vědkyně/vědec musí být do projektu začleněn/a takovým způsobem, který nejpozději po skončení projektu umožní jeho/její odborný růst a pokračující kariéru ve výzkumu.

Zapojení vědkyně/vědce je třeba odůvodnit v návrhu projektu. Není tedy potřeba dokládat žádná potvrzení o těchto skutečnostech do projektového návrhu, pouze životopis dané vědkyně nebo vědce a vysvětlení jejího/jeho zapojení do řešení projektu. Předpokládá se, že v případě potřeby by prokázání popisované skutečnosti na žádost ze strany GAMU bylo možné provést neprodleně.

K datu uzávěrky nemusí být vědkyně/vědec vracející se z RD zaměstnancem MU. Zapojení do řešitelského týmu v průběhu řešení projektu je přípustné, je třeba situaci adekvátně popsat.

Jsou možné převody v rámci projektového rozpočtu?

Změny v položkovém členění rozpočtu projektu jsou povoleny. Odůvodňují se průběžné a závěrečné zprávě. Pouze v případě, že převáděná částka přesáhne 30% rozpočtu projektu pro dané HS, je nutné tuto změnu konzultovat s Odborem výzkumu RMU a podléhá schválení prorektorem pro výzkum MU.

Do kdy se podává průběžná zpráva a kde najdu formulář?

Průběžné zprávy se podávají do 31. 3. Formulář je k dispozici na dokumentovém serveru v ISZprávy vyplňujte v českém nebo anglickém jazyce. Zprávy zasílejte na gamu@muni.cz.

Do kdy se podává závěrečná zpráva a kde najdu formulář?

Závěrečné zprávy se podávají do 31. 3. daného roku. Formulář je k dispozici na dokumentovém serveru v IS nebo zde na webu pod kategorií G. Zprávy vyplňujte v českém nebo anglickém jazyce. Zprávy zasílejte na gamu@muni.cz.

Režijní náklady

Režie spadají do doplňkových nákladů / výdajů. Výše režií je určena paušální sazbou společných provozních nákladů na HS platnou k datu uzávěrky výzvy. Takto jsou plánovány do rozpočtu projektu a takto budou i vyúčtovány.

Stipendia

Pro udělování stipendií platí – co je dovoleno v IP a v SZŘ (Studijní a zkušební řád), je povoleno v GAMU. Při zadávání stipendia je třeba vést v patrnosti, aby to nebylo za práci, ale za studijní výsledky, reprezentaci, atd. – v souladu se SZŘ. Technicky se jedná o další, samostatnou položku „stipendia“, která se vyčlení v rámci osobních nákladů (podobně jako náklady na DPP a DPČ).

Acknowledgement

U projektů podpořených z GAMU, uvádějte, prosím acknowledgement zmiňující Grantovou agenturu MU a registrační číslo projektu. Textace je volná, například:

This research has been financially supported by the Grant Agency of Masaryk University, project „xxx“.